TH | EN

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
448533

รับสมัครครอบครัวอุปการะ

โครงการครอบครัวอุปการะ เป็นโครงการหนึ่งของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ที่มุ่งประโยชน์โดยตรงอันที่จะเกิดแก่เด็ก และครอบครัว เนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตระหนักดีว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้การเลี้ยงดูซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการ จิตใจและสติปัญญาของเด็ก เด็กที่ไม่มีครอบครัวจะมีพัฒนาการช้า ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งในที่สุดเด็กอาจจะกลายเป็นภาระของสังคม ดังนั้น การที่จะปล่อยให้เด็กต้องถูกทอดทิ้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นระยะเวลานาน ๆ

โครงการครอบครัวอุปการะ  เป็นโครงการหนึ่งของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ที่มุ่งประโยชน์โดยตรงอันที่จะเกิดแก่เด็ก และครอบครัว เนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตระหนักดีว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้การเลี้ยงดูซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการ จิตใจและสติปัญญาของเด็ก เด็กที่ไม่มีครอบครัวจะมีพัฒนาการช้า ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งในที่สุดเด็กอาจจะกลายเป็นภาระของสังคม ดังนั้น การที่จะปล่อยให้เด็กต้องถูกทอดทิ้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นระยะเวลานาน ๆ จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัตถุประสงค์ของโครงการ

 -  จัดหาครอบครัวที่มีความพร้อมทำหน้าที่ครอบครัวอุปการะให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์

ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-18 ปี

- พัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กให้เป็นแบบคนรอบครัวอุปการะที่มีความอบอุ่นมากกว่าที่จะอยู่รวมกันอย่างแออัดใน สถานสงเคราะห์  
 - ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
 -ประหยัดงบประมาณค่าเลี้ยงดูเด็ก ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร และลดค่าสาธารณูปโภคที่รัฐบาลต้องจ่าย
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในท้องถิ่นและภาคประชาชน


ติดต่อได้ที่ 053-121161Website : baanviengping.go.thE-mail : vpch@baanviengping.go.th

 

หนังสือแสดงความจำนงขอรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปการะ


ไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162