TH | EN

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
448537
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนงานประจำปี 2563 ฝ่ายบริหาร
แผนงานประจำปี 2563 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
แผนงานประจำปี 2563 สวัสดิการสังคม
แผนงานประจำปี 2563 สวัสดิการสังคม2
แผนงานประจำปี 2563 สวัสดิการสังคม3
แผนงานประจำปี 2563 สวัสดิการสังคม4
แผนงานประจำปี 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
แผนงานประจำปี 2563 ฝ่ายการศึกษา
แผนงานประจำปี 2563 ฝ่ายการศึกษา2
แผนงานประจำปี 2563 ฝ่ายประสานชุมชน
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162