TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
333887

โครงการครอบครัวอุปการะ

(Foster Home)

 

เป็นโครงการหนึ่งของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ที่มุ่งประโยชน์โดยตรงอันที่จะเกิดแก่ เด็ก และครอบครัว เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนตระหนักดีกว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้การเลี้ยงดูซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของเด็ก เด็กที่ไม่มีครอบครัวจะมีการพัฒนาช้า ขาดความมั่นคงทางจิตใจซึ่งในที่สุดเด็กอาจจะกลายเป็นภาระของสังคม ดังนั้น การที่จะปล่อยให้เด็กต้องถูกทอดทิ้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นระยะเวลานานๆ จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเด็ก

 

ทำไมต้องมีครอบครัวอุปการะ ?

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ให้เร็วที่สุด ในช่วงเวลาที่รอขั้นตอนในการติดตามประวัติเด็กการจัดทำทะเบียนราษฎร์  การดำเนินเรื่องรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือกลับคืนสู่ครอบครัวเดิมฯลฯ ซึ่งในระหว่างที่เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและพัฒนาการตามวัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนที่ครอบครัวบุญธรรมจะมารับเด็ก  ดังนั้น “ครอบครัวอุปการะ” จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในระหว่างช่วงที่เด็กรอคอยครอบครัวบุญธรรมหรือครอบครัวเดิมกลับมา  เพราะการที่เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวอุปการะ (Foster Home) เด็กจะได้สัมผัสความอบอุ่นจากครอบครัวตั้งแต่เด็ก ยิ่งเด็กได้มีโอกาสสัมผัสความเป็นครอบครัวได้เร็วเท่าใด ก็จะเกิดผลดีต่อเด็กมากที่สุดเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ.....

1. เพื่อจัดหาครอบครัวที่มีความพร้อมทำหน้าที่ครอบครัวอุปการะให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปี  ที่อยู่ในระหว่างการจัดหาครอบครัวบุญธรรม หรือส่งกลับสู่ครอบครัวเดิม

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูให้เป็นแบบครอบครัว ที่มีความอบอุ่นมากกว่าที่จะอยู่รวมกันอย่างแออัดในสถานสงเคราะห์

3. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

4. เพื่อประหยัดงบประมาณค่าเลี้ยงดูเด็ก ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรและลดค่าสาธารณูปโภคที่รัฐบาลต้องจ่าย

5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในท้องถิ่นและภาคประชาชน

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานโครงการ.....

1. การเตรียมเจ้าหน้าที่ในเรื่องความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการครอบครัวอุปการะ

2. ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวอุปการะให้คนในชุมชนทราบ

3. การเตรียมพื้นที่โดยการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินงานโครงการฯ คือประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องของโครงการลักษณะชุมชนมีความเหมาะสม มีสถานพยาบาล สถานศึกษา มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี สิ่งแวดล้อมเหมาะสม มีความปลอดภัย ฯลฯ

4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเด็ก และคัดเลือกครอบครัว

     - ดำเนินการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเดินทางไปอยู่กับครอบครัวอุปการะ ทั้งด้านกายภาพ อารมณ์และจิตใจ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ฯลฯ

     - เตรียมความพร้อมครอบครัวอุปการะ โดยการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการครอบครัวอุปการะและการสร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับสมาชิกในครอบครัว

     - การส่งมอบเด็กให้กับครอบครัวอุปการะเพื่อเลี้ยงดู

     - การติดตามเยี่ยมเยียนเด็กในครอบครัวอุปการะโดยปกติเจ้าหน้าที่จะติดตามผลการเลี้ยงดูและเยี่ยมเยียนเด็ก เดือนละ 1 ครั้งเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กและให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีที่ครอบครัวประสบปัญหาในการเลี้ยงดูเด็ก

สิ่งที่ครอบครัวอุปการะจะได้รับการสนับสนุน.....

     - ค่าตอบแทนในการเลี้ยงดูเด็กเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท/คน

     - เงินค่าอาหารสำหรับเด็ก

     - เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเกี่ยวกับเด็ก ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่ารถในการเดินทางไปโรงเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามความจำเป็น

     - สิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก อาทิ นม สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า ขนม ของเล่นสำหรับเด็ก ฯลฯ

คุณสมบัติของผู่ที่จะสมัครเป็นครอบครัวอุปการะ.....

 1. มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี และมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะรับไปอุปการะไม่น้อยกว่า 15 ปี (ในกรณีที่อายุเกิน 60 ปี แต่มีความสามารถในการเลี้ยงเด็ก คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายไป)
 2. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถูกสุขลักษะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
 3. มีอุปนิสัยและความประพฤติเหมาะสม
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อใด ๆ
 5. มีความรักเด็ก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงดูเด็ก
 6. มีเวลาที่จะเลี้ยงดูเด็ก และสมาชิกในครอบครัวให้ความเห็นชอบ
 7. มีอาชีพและมีรายได้ที่แน่นอน
 8. ไม่มีประวัติเคยกระทำผิดกฎหมายจนได้รับโทษจำคุก และไม่ประพฤติผิดศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม

ผลดีต่อเด็กที่ได้อยู่กับครอบครัวอุปการะ

 1. เด็กจะได้รับการเลี้ยงดูในบรรยากาศของความเป็นครอบครัว
 2. เด็กจะได้มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเดิม
 3. เด็กมีผู้ดูแลชิดใกล้
 4. เด็กจะได้รับการวางแผนอนาคตที่มีความชัดเจนมากขึ้น
 5. เด็กมีโอกาสได้ร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง    

63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162