TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
333887

    การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Montessori 


     การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี จัดตั้งขึ้นโดย แพพทย์หญิงมาเรีย มอนเทสซอรี่ (Dr.Maria Montessori) ซึ่งมีปรัชญาว่าจิตที่เกิดมาพร้อมกับเด็กได้กำหนดลักษณะนิสัยของเด็กมาก่อน สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะกับเด็ก จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เด็กมีอิสรภาพในการเลือกและได้ลงมือทำด้วยตนเอง เด็กจะได้ค้นหาและเรียนรู้ในขอบเขตที่จำกัด จากสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ให้และจะทำให้เด็กได้รับผลสำเร็จตามความต้องการของตนเอง

 

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

          1.มีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ

          2.มีระเบียบวินัย

          3.มีสมาธิในการทำงาน รักความสงบ

          4.ควบคุมตนเองและพึ่งพาตนเองได้

          5.ทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น

          6.รู้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

          7.มีมารยาทตามวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่

          8.รักอิสระและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          9.รักสิ่งแวดล้อม

          สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็ก  จึงได้จัดทำโครงการ “มอนเทสซอรีในสถานสงเคราะห์” ขึ้นโดยมุ่งหวังให้เด็กเกิดทักษะในการดำรงชีวิต และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ โดยการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆให้เด็กได้เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จึงได้มีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ต่าง ๆในหมวดการใช้ชีวิตประจำวัน หมวดประสาทสัมผัส หมวดภาษาและหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ได้พัฒนาศักภาพของตนเองและเพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

          ๑.เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

          ๒.เพื่อฝึกกระบวนการคิดด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง

          ๓.เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑.เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย

          ๒.เด็กมีทักษะในการดำรงชีวิตและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          ๓.เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด  การวิเคราะห์ การสังเกต การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162