TH | EN

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
448536

ภารกิจของหน่วยงาน

1.งานป้องกัน

- การให้คำปรึกษาแนะนำครอบครัว

 - การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ได้แก่ การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กและผู้ได้รับผลกระทบจาก HIV / AIDS และให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ (Sponsorship Program)

2.งานบริการ

 - การอุปการะเลี้ยงดูและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่เด็ก

 - การบริการด้านสังคมสงเคราะห์

 - การบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 - การบริการด้านการศึกษา

 - การบริการด้านการรักษาพยาบาล

 - การจัดหาครอบครัวทดแทน(บุตรบุญธรรม/ครอบครัวอุปการะ)

กลุ่มเป้าหมาย

 - เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กติดเชื้อเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV

 - เด็ก ชายและหญิง อายุแรกเกิด – 6 ปี   เด็ก หญิง  6 – 18 ปี

 - เด็กในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 - จำนวนเด็ก 500 – 600 คน

 

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

 - เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 - เพื่อจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็ก

 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ให้การสงเคราะห์และพัฒนา


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162