TH | EN

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
448536

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ

ปรัชญา
เลี้ยงดูด้วยความรัก พิทักษ์สิทธิที่พึงมี ปลูกฝังเป็นคนดี เสริมชีวี มีภูมิ คุ้มกันตน

วิสัยทัศน์

เด็กและเยาวชน อยู่ดี มีสุข มีคุณธรรม เป็นพลเมืองคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

            1. การพัฒนานโยบายด้านเด็กและเยาวชนเชิงรุก

            2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย

            3. การเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม

            4. การเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม

            5. การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น

            6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์การให้มีสมารรถนะสูงตามแผนยุทธศาสตร์


พันธกิจ
1) พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
3) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4) พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5) การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
6) พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
 

 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162