TH | EN

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
448536

ประวัติ

         สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์  ตั้งอยู่เลขที่ 63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180  เนื้อที่ 17 ไร่ กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2529   ให้กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น จัดตั้งหน่วยสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เพื่อให้การอุปการะเด็กอ่อน อายุแรกเกิด – 5 ปี ที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2520 เรื่องมาตรการป้องกันการซื้อขายเด็ก ซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาล ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก สถานพยาบาลเอกชน ส่งเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้กรมประชาสงเคราะห์ อย่างช้าไม่เกิน 6 เดือน เพื่อกรมประชาสงเคราะห์จะได้ให้การอุปการะเลี้ยงดู หรือให้การสงเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

          ในปีงบประมาณ 2530 กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดทำโครงการสถานแรกรับเด็กภาคเหนือ ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานแรกรับเด็กภาคเหนือและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โดยภารกิจของสถานแรกรับเด็กภาคเหนือ เพื่อรับเด็กชายและหญิง อายุ 7-18 ปี ที่เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย หรือบิดามารดาผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมความประพฤติได้ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ    เข้ารับการสงเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และคุ้มครองสวัสดิภาพ ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยให้เด็กได้รับการศึกษาสามัญแบบเบ็ดเสร็จ จัดให้เด็กได้รับการฝึกวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นรวม ทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาความประพฤติ พฤติกรรม และปัญหาครอบครัว เพื่อให้เด็กเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้  ส่วนภารกิจของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนชาย-หญิง อายุแรกเกิด – 5 ปี ที่กำพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้ง ให้ได้มีโอกาสเจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวทั่วไป มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในบริเวณที่ดินที่ได้รับบริจาคจากเอกชน เนื้อที่ 10 ไร่ ที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่   และได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารสถานที่ทำการและค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ  2530   แต่ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะก่อสร้างในพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากเอกชน เนื้อที่ 10 ไร่ เป็นดำเนินการก่อสร้างในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เนื้อที่ 17 ไร่ แทน และสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ   ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งให้ นายวัลลภ  พลอยทับทิม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อีกตำแหน่งหนึ่ง

          ในเดือนเมษายน 2539 กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น ได้ขออนุมัติ ปรับเปลี่ยนชื่อสถานแรกรับเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าจำนวนเด็กที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กเร่ร่อน พลัดหลง มีปัญหาความประพฤติ ตามภารกิจของสถานแรกรับเด็กภาคเหนือมีจำนวนลดน้อยลง ประกอบกับกรมประชาสงเคราะห์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์และมอบหมายให้สถานแรกรับเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ให้การสงเคราะห์และรับเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ เข้าไว้ในความอุปการะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 เป็นต้นมา ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ได้จัดทำประกาศกรมประชาสงเคราะห์ จำนวน 2 ฉบับ คือ

          1. ประกาศ ยกเลิกสถานแรกรับเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2539 ลงนามโดย นายอำพล  สิงหโกวินท์ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
          2. ประกาศ ตั้งสถานสงเคราะห์เด็ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2539   ลงนามโดย   นายอำพล  สิงหโกวินท์ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ตามประกาศฉบับที่ 2 กรมประชาสงเคราะห์กำหนดให้มีการจัดตั้ง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้มีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ให้มีอำนาจหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กซึ่งพึงได้รับการสงเคราะห์ตามข้อ 9 และข้อ 10 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 (ปัจจุบันถูกยกเลิกและใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แทน


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162